Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Sobota 20.12.2014

INFORMACJE

a

 

Tczew, dnia 24.11.2014 r.

 

KOMUNIKAT

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 

I N F O R M U J E,

 

że w dniu 24.12.2014 r.

 

URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY

 

 

ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA

PRZEPRASZAMY !

 

 

Dzień 24 grudnia 2014 roku (środa) jest dniem wolnym od pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie w zamian za dzień 1listopada - Wszystkich Świętych przypadający w 2014 r. w sobotę.
(Zarządzenie Dyrektora PUP w Tczewie Nr 23/13 z 30.12.2013 r.)

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) - Art. 130 § 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające
w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

 

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 


a

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

 

do korzystania z naszej strony internetowej

 

 dostępnej pod adresem:

 

www.puptczew.pl

 

 


 a

 

KOMUNIKAT

 

 logo

 

Informujemy, że oddana została do Państwa dyspozycji aplikacja umożliwiająca REJESTRACJĘ PRZEZ INTERNET certyfikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 


  a

 

 

Otwarcie stanowiska komputerowego umożliwiającego

Rejestrację przez Internet

 

Informuję, że do dyspozycji klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie zostało oddane stanowisko komputerowe. Sprzęt ten jest przeznaczony do internetowej rejestracji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działanie to ma na celu zachęcenie klientów PUP do korzystania z usługi Rejestracji przez Internet oraz usprawnienie działalności urzędu w obszarze obsługi klientów.

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 


a

 

 

 

Informuję, że od dnia 01.04.2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie utworzony został w celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP  - Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Punkt Potwierdzania Profili znajduje się w siedzibie

 Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie:

I piętro - pokoje:  208, 212.

                                          

   Obsługa klientów:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:00.

 

Logo

 

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


 

a

 

Tczew, dnia 17.12.2014 r.

 

INFORMACJA:

 

 

Rządowy Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

 

 


a

 

Tczew, dnia 28.11.2014 r.

 

 

 KOMUNIKAT

 

 

Informuję, że z dniem 01.12.2014 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Według stanu na dzień 28.11.2014 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limity środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2014 r.

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 27.11.2014 r.

 

 

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH 

Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO

- I kwartał 2015 r.  

 


 

a

 

Tczew, dnia 26.11.2014 r.

 

 

 KOMUNIKAT

 

 

Informuję, że z dniem 28.11.2014 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji prac interwencyjnych.

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 13.11.2014 r.

 

 

 KOMUNIKAT

 

 

Informuję, że z dniem 14.11.2014 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Według stanu na dzień 13.11.2014 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków Funduszu Pracy oraz „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2014 r.

 

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 07.11.2014 r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zaproszenie do współpracy przy planowaniu szkoleń na 2015 rok

dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie  zaprasza partnerów rynku pracy, w  szczególności:

 

 • pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje związkowe,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej,
  oraz wszystkich partnerów rynku pracy,

 

do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2015.

 

Analiza pozyskanych od Państwa informacji w zakresie zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz wyniki badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, pozwolą przygotować plan szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2015 rok dostosowany do wymagań i oczekiwań rynku pracy.

 

Oczekujemy na Państwa pisemne informacje i uwagi w terminie do  18.12.2014 r.

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Aleja Solidarności 14A

83-110 Tczew

Fax:  58/531 - 79- 97

e-mail: gdtc@praca.gov.pl

 a

 

Tczew, dnia 03.11.2014 r.

 

 

 KOMUNIKAT

 


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim”  Poddziałanie 6.1.3. istnieje jeszcze możliwość ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie.
Obowiązujące wzory druków oraz zasad dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 

 

EFS


a

 

Tczew, dnia 24.10.2014 r.

 

 

 KOMUNIKAT

 

 

 

W związku z powstaniem oszczędności środków Funduszu Pracy w tym z „rezerwy” Ministra uruchomiony zostaje od 27.10.2014 r. nabór wniosków dotyczących doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy z możliwością uzyskania refundacji do wysokości 20 tys. zł.

 

Z uwagi na zbliżające się zakończenie roku i konieczność rozliczenia środków, umowy zawierane z wnioskodawcami przewidywały będą termin realizacji doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy do 12 grudnia 2014 r. oraz zatrudnienia pracownika najpóźniej do 17 grudnia 2014 r.

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia  02.10.2014 r.

 

 

 KOMUNIKAT

 

 

W związku z powstaniem oszczędności środków Funduszu Pracy uruchomiony zostaje nabór wniosków w terminie od 02.10.2014 r. do wyczerpania środków dotyczących organizacji prac interwencyjnych na poniższych zasadach:

 

 • czas trwania refundacji  - 6 miesięcy;
 • kwota refundacji - 750 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty;
 • uwzględniane będą wyłącznie wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie na łączny okres co najmniej 9 miesięcy.

 

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

 

Marcin Listewnik

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 02.10.2014 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

 

w terminie od 02.10.2014 r. do 15.10.2014 r. 

organizuje nabór wniosków pracodawców

o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy

 

 

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014-2015 mogą być przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

 

Środki KFS można przeznaczyć na:

 

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Wnioski pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia.

 

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą,  nie więcej jednak niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro.

 

Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.puptczew.pl oraz w siedzibie urzędu pok. 104 lub telefonicznie 58/ 532 82 72 wew. 304 lub 305.

 

Marcin Listewnik

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 15.09.2014 r.

 

 

 KOMUNIKAT

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, od dnia 15 do 26 września 2014 r. uruchomiony zostaje nabór wniosków dotyczących:

 1. staży:
 • liczba miejsc - 30
 • czas trwania stażu  - do 6 miesięcy;
 1. robót publicznych:
 • liczba miejsc - 10
 • czas trwania refundacji - do 6 miesięcy;
 1. refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy:
 • liczba miejsc - 13;

Ponadto w ramach pozyskanych środków zorganizowane zostaną dwa szkolenia grupowe:

 • spawacz MAG 136/138 - dla 8 osób
 • operator wózków jezdniowych I WSO - dla 10 osób.

 

Ankiety od potencjalnych uczestników szkoleń przyjmowane będą przez doradców klienta do 26 września 2014r.

 

Przy wyborze organizatora stażu urząd będzie kierował się w szczególności:

·  deklaracją zatrudnienia po odbytym stażu (min. 3 m-ce),

·   jakością i zakresem proponowanego programu stażu,

·   dotychczasową współpracą wnioskodawcy z urzędem.

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 27.08.2014 r.

 

 

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH 

Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO

- IV kwartał 2014 r.  

 


a

 

Tczew, dnia 14.08.2014 r.

 

 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

 

 

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

oraz złożenia w terminie od 01.09.2014 r. do 19.09.2014 r. 

stosownego wniosku.

 

 

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014-2015 mogą być przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

 

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Wnioski pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia.

 

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą,  nie więcej jednak niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro.

 

Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.puptczew.pl  oraz w siedzibie urzędu pok. 104 lub telefonicznie 58/ 532 82 72 wew. 304 lub 305.

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


 

a

 

Tczew, dnia 07.07.2014 r.

 

 

 KOMUNIKAT

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia, uruchomiony zostaje nabór wniosków dotyczących nowych form wsparcia, takich jak:

 

 • bony stażowe dla 30 osób bezrobotnych do 30 roku życia,
 • bony szkoleniowe dla 15 osób bezrobotnych do 30 roku życia,
 • dofinansowanie wynagrodzenia dla 5 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne oraz pracodawców do zapoznania się z warunkami realizacji powyższych form. Obowiązujące wzory druków oraz niezbędne informacje dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

 

 

Marcin Listewnik

Z-ca  Dyrektora PUP w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 06.06.2014 r.

 

 

 KOMUNIKAT

 

 

Informuję, że z dniem 09.06.2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

 

Według stanu na dzień 06.06.2014 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków Funduszu Pracy oraz „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2014 r.

 

W przypadku pozyskania dodatkowych środków Urząd ogłosi w stosownym komunikacie nowy termin przyjmowania wniosków.

 

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 02.06.2014 r.

 

 KOMUNIKAT

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie informuje, że środki PFRON przeznaczone na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2014 zostały zaangażowane.

 

W przypadku pozyskania dodatkowych środków Urząd ogłosi w stosownym komunikacie nowy termin przyjmowania wniosków

 

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie
a

 

Tczew, dnia 13.05.2014 r.

 

 KOMUNIKAT

 

 

Informuję, że z dniem 14.05.2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Według stanu na dzień 13.05.2014 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski znacznie przekraczające limit środków Funduszu Pracy oraz „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2014 r.

 

W przypadku pozyskania dodatkowych środków Urząd ogłosi w stosownym komunikacie nowy termin przyjmowania wniosków.

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 


a

 

Tczew, dnia 05.05.2014 r.

 

 

Z A P R A S Z A M Y
 

pracodawców i przedsiębiorców,    
zainteresowanych organizacją stażu w ramach projektu

„Start na rynku pracy”
do złożenia w terminie od 05.05.2014 r. do 09.05.2014 r.

stosownego wniosku.

 

Skierowania na staż uzyskają wyłącznie uczestnicy projektu, którzy zostali wcześniej wyłonieni w drodze rekrutacji i uzyskali wsparcie w formie:
- poradnictwa zawodowego (zajęcia grupowe)
- szkolenia zawodowego - pracownik biurowy z elementami kadr i płac.

 

Planujemy realizację 2 sześciomiesięcznych staży w okresie od VI do XI 2014 r.
na stanowisku  - pracownik biurowy (z elementami kadr i płac).

 

Przy wyborze organizatora stażu urząd będzie kierował się w szczególności następującymi kryteriami:

 •  deklaracją zatrudnienia po odbytym stażu (min. 3 m-ce),
 •  jakością i zakresem proponowanego programu stażu,
 •  dotychczasową współpracą wnioskodawcy z urzędem.

 

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu pok. 204 lub telefonicznie 58/ 532 82 72 wew. 354.
 

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia „pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 30.04.2014 r.

 

 KOMUNIKAT

 

 

Informujemy, że z dniem 01.05.2014 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji staży dla osób bezrobotnych.

 

Według stanu na dzień 30.04.2014 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski znacznie przekraczające limit środków Funduszu Pracy, „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz pozyskanych w ramach projektu systemowego „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2014 r.

 

W przypadku pozyskania dodatkowych środków Urząd ogłosi w stosownym komunikacie nowy termin przyjmowania wniosków.

   

 Marcin Listewnik

 Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 


a

 

 

Tczew, dnia 28.03.2014 r.

 

 KOMUNIKAT

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z pozyskaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych do 25 roku życia, uruchomiony zostaje nabór wniosków dotyczących:

 

   1. staży:
• liczba miejsc - 24
• czas trwania stażu  - 6 miesięcy -maksymalnie do 30.11.2014 r.
 

   2. prac interwencyjnych:
• liczba miejsc - 12
• czas trwania refundacji  - 6 miesięcy -maksymalnie do 30.11.2014 r.
• kwota refundacji -750 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty;
 

   3. refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych:
• liczba miejsc - 2.

 

Przy wyborze organizatora stażu urząd będzie kierował się w szczególności:
• deklaracją zatrudnienia po odbytym stażu (min. 3 m-ce),
• jakością i zakresem proponowanego programu stażu,
• dotychczasową współpracą wnioskodawcy z urzędem.

 

Z uwagi na ograniczone środki Funduszu Pracy na organizację prac interwencyjnych aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia, w ramach tej formy wsparcia, odbywała się będzie wyłącznie ze środków „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jednocześnie informuję, że nabór wniosków zostanie zakończony w przypadku przekroczenia 150% dostępnych środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych form wsparcia.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.
 

 

 

 

 Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


 a

 

Tczew, dnia 27.03.2014 r.

 

 KOMUNIKAT

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że Rada Powiatu Tczewskiego podjęła Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

 

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie dysponuje środkami PFRON przeznaczonymi na:

 1. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (między innymi szkolenia, staże) na rzecz osób niepełnosprawnych - poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,
 2. udzielanie osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do składania wniosków na powyższe formy wsparcia.

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


 a

 

Tczew, dnia 10.03.2014 r.

 

 KOMUNIKAT

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z realizacją projektu systemowego „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 istnieje jeszcze możliwość ubiegania się o organizację staży (trwających do 6 m-cy jednakże nie dłuższych niż do 30 listopada 2014 r.) w ramach których aktywizowane mogą zostać wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP w Tczewie jako:
                    · osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia
                   lub
                    · osoby bezrobotne niepełnosprawne.

 

Jednocześnie informuje, że środki w ramach projektu systemowego przeznaczone na staże dla osób z pozostałych grup zostały zaangażowane.
 

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną Indywidualnym Planem Działania.
 

Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu systemowego „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” zostaną zorganizowane zgodnie z przyjętymi „Zasadami realizacji programów rynku pracy w 2014 r.” oraz zasadami określonymi w dokumentacji projektu. 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 

 

EFS

 


  a

 

 Tczew, dnia 29.01.2014 r.

 

 

KOMUNIKAT   - PIT 11 za 2013 r.

 

 

 

Informacje  PIT- 11  za 2013 r. (o wysokości świadczeń uzyskanych przez bezrobotnych w 2013 r.) wydawane będą w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 

w okresie od  30.01.2014 r. do 14.02.2014 r.

w pok. 215 (I piętro).
 

 

Informacje PIT-11 za 2013 r., które nie zostaną odebrane we wskazanym wyżej terminie będą wysłane

odbiorcom pocztą.

 


 a

 

Tczew, dnia 15.01.2014 r.

 

 KOMUNIKAT

 

Informuję, że realizacja form wsparcia w ramach projektu „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” współfinansowanego z EFS ulegnie zmianie.
 

Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IW) zawieszony został nabór wniosków ogłoszony w dniu 02.01.2014 r., z uwagi na zmianę kryterium dostępu zawartego w Planie Działania dla Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 PO KL na rok 2014.
 

Informacje dotyczące form wsparcia realizowanych w ramach projektu (staże, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej) - w odniesieniu do tzw. grup docelowych, ukażą się po podjęciu uchwały Komitetu Monitorującego PO KL w sprawie zmiany kryterium dostępu. 

 

 

 Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 

treść komunikatu WUP Gdańsk

EFS


a

 

Tczew, dnia 14.01.2014 r.

 

 KOMUNIKAT

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej przyznania środków Funduszu Pracy na 2014 rok na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz zaopiniowaniem podziału tych środków przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Tczewie z dniem 15.01.2014 r. uruchamia się nabór wniosków dotyczących:

 • prac interwencyjnych
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

Z uwagi na racjonalizację wydatków środków publicznych realizacja programów rynku pracy opierała się będzie na „Zasadach realizacji programów rynku pracy w 2014 r.”

 

Realizacja takich form wsparcia jak organizacja staży, szkoleń oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpi w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i odbywać się będzie zgodnie z dokumentacją  projektu oraz powyższymi zasadami. Informacje dotyczące przyjmowania wniosków na te formy wsparcia ukażą się w odrębnym komunikacie.

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

 Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 


 a

 

Tczew, dnia 14.01.2014 r.

 

 KOMUNIKAT

 

W ramach projektu systemowego PUP w Tczewie „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu da zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych  realizowane będą następujące formy wsparcia:


1. Staże - nabór wniosków od 15.01.2014 r. (zaplanowano realizację staży trwających do 6 m-cy dla 100 osób oraz do 9 m-cy dla 77 osób jednakże nie dłuższych niż do 30 listopada 2014 r.),
2. Szkolenia - nabór wniosków na szkolenia indywidualne od 15.01.2014 r., zapisy na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń na 2014 r. wg zamieszczonego w nim harmonogramu,
3. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nabór wniosków od 15.01.2014 r. (osoby, które uzyskają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przed zawarciem umowy będą zobowiązane do odbycia w ramach niniejszego projektu szkolenia z zakresu ABC małej przedsiębiorczości).
 

 

Wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższe formy wsparcia.

 

Łączne wsparcie w ramach projektu adresowane jest do 566 osób bezrobotnych (w tym 284 kobiet i 282 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Tczewie, w szczególności do:
• osób w wieku 15-24 lata, które nie mają zatrudnienia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i są zarejestrowane jako osoby bezrobotne nie dłużej niż 4 miesiące,
• osób powyżej 50 roku życia,
• osób niepełnosprawnych.

 

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną Indywidualnym Planem Działania.

 

Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu systemowego „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” zostaną zorganizowane zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji programów rynku pracy w 2014 r. oraz zasadami określonymi w dokumentacji projektu.

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 

EFS

 


 

 logo

 

BEZPŁATNE PRZEJAZDY

 

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Czytaj całość ...


  

Wytworzył:
Wiesława Bettker
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2009-12-29 10:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2014-12-17 13:10:18)
DRUKUJ Drukuj   
Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP | Wersja 2.5.10(12.04.2013)

ilość odwiedzin: 1845890