Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Czwartek 14.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do korzystania z naszej strony internetowej

 dostępnej pod adresem:

www.puptczew.pl


 

Usługi elektroniczne rynku pracy

Obsługa wniosków elektronicznych

Informujemy, że oddana została do Państwa dyspozycji aplikacja umożliwiająca REJESTRACJĘ PRZEZ INTERNET certyfikowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Logo ePUAP

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie utworzony jest w celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP  - Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Punkt Potwierdzania Profili znajduje się w siedzibie

 Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie:

I piętro - pokoje:  208, 212, 213.

                                          

   Obsługa klientów:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 -14:00.


Tczew, 12.12.2017 r.

 

SPOTKANIE

na temat zmian w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 roku


Tczew, 12.12.2017 r.

KOMUNIKAT

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW

dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z powstaniem oszczędności zapraszamy Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym pracowników, które ma rozpocząć się jeszcze w roku 2017 do złożenia stosownego wniosku.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie tczewskim lub województwie pomorskim zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wykaz zawodów deficytowych został opracowany na podstawie przeprowadzonego badania ekspertów „Barometr zawodów”. Dla powiatu tczewskiego ustalono deficyt w 70 zawodach. Szczegółowa lista zawodów deficytowych znajduje się na stronie: www.barometrzawodow.pl

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.puptczew.pl oraz w siedzibie urzędu pok. 204 lub telefonicznie 58/ 532 82 72 wew. 305.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska

 


Tczew, dnia 28.11.2017 r.

 

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH Z ZAKRESU PORADNICTWA GRUPOWEGO

- I kwartał 2018 r.


Tczew, 03.11.2017 r.

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z powstaniem oszczędności środków Funduszu Pracy z dniem 06.11.2017 r. wznawia się nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska

 


Tczew, 31.10.2017 r.

KOMUNIKAT

Informuję, że z uwagi na okres realizacji programu PRACA DLA MŁODYCH”, z dniem dzisiejszym wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o zawarcie umów dotyczących refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Ponadto wstrzymany zostaje nabór wniosków dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON  w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej lub zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Według stanu na dzień 30.10.2017 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków PFRON przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2017 r.       

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, 19.10.2017 r.

KOMUNIKAT

Informuję, że z dniem dzisiejszym wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących

 • staży
 • prac interwencyjnych
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Według stanu na dzień 19.10.2017 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie  wpłynęły wnioski  przekraczające limit środków  przeznaczonych na  te formy wsparcia w 2017 r.                  

           

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 10.10.2017 r.

Ważna informacja dla Pracodawców

zatrudniających Cudzoziemców


Tczew, dnia 09.10.2017 r.

 

Informuję, iż pozyskano dodatkowe środki PFRON w ramach projektu

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.

Środki mogą zostać przeznaczone na:

 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej lub
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Zainteresowanych zapraszamy do złożenia stosownego wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu - Tczew Al. Solidarności 14 A pok.216 lub pod numerem tel. 58 531-34-15 wew. 367 lub 368.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 11.09.2017 r.

Rezerwa FP-30 plus

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe środki finansowe na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - Programu, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy - Programu dla osób od 30 roku życia.


Tczew, 08.09.2017 r.

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w ramach dodatkowo pozyskanych środków na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z dniem 11.09.2017 r. wznawia nabór wniosków dotyczących:

 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • prac interwencyjnych.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z przyjętymi zasadami III nabór wniosków dotyczących kształcenia ustawicznego,

które ma się rozpocząć od października do grudnia 2017 r.

trwa od  09.08.2017 r. - 23.08.2017 r.

 

 


Tczew, dnia 31.07.2017 r.

KOMUNIKAT

Informuję, że w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Programu Regionalnego z dniem dzisiejszym wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących:

 

 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 • staży.

Według stanu na dzień 31.07.2017 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2017 r. w ramach ww. projektu.

Osoby bezrobotne nie posiadające kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz bezrobotni absolwenci mogą uzyskać wsparcie w formie powyższych instrumentów w ramach Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca”.

Ponadto przyjmowane są nadal wnioski dotyczące jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).                             

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 20.07.2017 r.

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem dzisiejszym wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Według stanu na dzień 19.07.2017 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2017 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 17.07.2017 r.

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie informuje, że opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym wznowiono rozpatrywanie wniosków oraz zawieranie umów dotyczących tych instrumentów rynku pracy.           

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 07.07.2017 r.

KOMUNIKAT

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stypendia wypłacane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

 


Tczew, dnia 06.07.2017 r.

 

KOMUNIKAT

 

W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie informuje, że wstrzymuje do odwołania zawieranie nowych umów dotyczących:

 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących:

 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Termin ogłoszenia nowego rozporządzenia nie jest znany. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają intensywne prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


 

Tczew, dnia 20.06.2017 r.

 

KOMUNIKAT

Informuję, że zaangażowano środki Funduszu Pracy przeznaczone na wsparcie w postaci:

 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • prac interwencyjnych

 • refundacji wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia

 • bonów na zasiedlenie

 • bonów zatrudnieniowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualną ofertą usług i instrumentów rynku pracy na naszej stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 19.06.2017 r.

 

ZAPRASZAMY DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA:

w ramach:

- środków Funduszu Pracy (przyznanych algorytmem)

 • szkoleń (indywidualnych i grupowych zgodnie z przyjętym planem),
 • refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy,
 • zwrotu kosztów przejazdu (do pracy, na staż, szkolenie, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego),
 • programu „Praca dla Młodych” - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,           
 • nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,

- projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Programu Regionalnego

 • staży,
 • szkoleń (indywidualnych i grupowych zgodnie z przyjętym planem),
 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca” w ramach którego aktywizowane mogą być osoby bezrobotne nie posiadające kwalifikacji, doświadczenia zawodowego lub absolwenci

 • staży,
 • prac interwencyjnych,
 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- rezerwy Ministra „Luki kompetencyjne”

 • szkoleń indywidualnych,

- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 • szkoleń indywidualnych,
 • staży,
 • jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 

Z uwagi na racjonalizację wydatków środków publicznych realizacja programów rynku pracy opiera się na Zasadach realizacji programów rynku pracy w 2017 r.

Dobór uczestników i realizatorów odbywa się zgodnie z przyjętymi założeniami do poszczególnych projektów. 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

W przypadku wątpliwości co do poszczególnych form wsparcia proszę o kontakt z pracownikami urzędu.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 05.06.2017 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania ze wsparcia w postaci szkolenia lub stażu w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”.

 


Tczew, dnia 10.05.2017 r.

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że z dniem 11.05.2017 r. uruchamia nabór wniosków realizowanych w ramach programu „Praca dla Młodych”  dotyczących refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z przyjętymi zasadami II nabór wniosków dotyczących kształcenia ustawicznego,

które ma się rozpocząć od lipca do września 2017 r.

trwa od  04.05.2017 r. - 17.05.2017 r.

 


Tczew, dnia 12.04.2017

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w roku 2017 dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonymi na:

 1. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (między innymi szkolenia, staże, prace interwencyjne) na rzecz osób niepełnosprawnych - poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,
 2. udzielanie osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 3. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Zapraszamy zainteresowane osoby do składania wniosków na powyższe formy wsparcia.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 06.04.2017

INFORMACJA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe środki finansowe na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego celem będzie likwidacja widocznych na rynku pracy luk kompetencyjnych, związanych z brakiem specjalistów m.in. przemysłu: spożywczego, maszynowego, motoryzacyjnego, IT oraz medycyny i opieki długoterminowej.

 

W ramach PROGRAMU realizowane będą szkolenia dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie.

 

Zadania realizowane w ramach Programu przyczynią się do zaktywizowania 16 osób bezrobotnych.

 

Przewidywane efekty realizacji Programu to podjęcie zatrudnienia przez 8 osób

Okres realizacji Programu:

marzec 2017 r. - grudzień 2017 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w Programie mogą uzyskać szczegółowe informacje u swojego doradcy klienta.

Program współfinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy

 Tczew, dnia 25.01.2017 r.

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że z dniem 30.01.2017 r. uruchamia nabór wniosków dotyczących w szczególności:

 • staży,

 • szkoleń indywidualnych,

 • szkoleń grupowych - zapisy wg zamieszczonych w planach szkoleń harmonogramów,

 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”,

 • prac interwencyjnych,

 • dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia.

Realizacja pozostałych formy wsparcia odbywała się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Z uwagi na racjonalizację wydatków środków publicznych realizacja programów rynku pracy opierała się będzie na „Zasadach realizacji programów rynku pracy w 2017 r.”

Realizacja form wsparcia w roku 2017 nastąpi ze środków:

 • Funduszu Pracy,

 • Programu Regionalnego,

 • w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

 • w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

zgodnie z przyjętymi założeniami do poszczególnych projektów.

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 25.01.2017 r.

 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 oraz złożenia w terminie 30.01.2017 - 10.02.2017 r. stosownego wniosku.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie pozyskał środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego które mogą być przeznaczone na:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie tczewskim lub województwie pomorskim zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wykaz tych zawodów został opracowany na podstawie przeprowadzonego badania ekspertów „Barometr zawodów”. Dla powiatu tczewskiego ustalono deficyt w 70 zawodach. Szczegółowa lista zawodów deficytowych znajduje się na stronie: www.barometrzawodow.pl

Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym pracowników zgodnie z ww. priorytetami zapraszamy do złożenia stosownego wniosku.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie starosta uwzględnia:

 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy
 • koszty usługi wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku
 • posiadanie przez realizatora usługi finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług
 • w przypadku kursów - posiadanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego
 • plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS
 • możliwości finansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku składanym przez pracodawcę, z uwzględnieniem limitów jakim dysponuje starosta.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej  www.puptczew.pl oraz w siedzibie urzędu pok. 104 lub telefonicznie 58/ 532 82 72 wew. 305.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa UzdowskaTczew, dnia 11.01.2017 r.

 

Ważna informacja dla Pracodawców zatrudniających Cudzoziemców

Informujemy, iż z uwagi na znaczny wzrost zainteresowania tematyką zatrudniania cudzoziemców z dniem 01.02.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie zostanie utworzone stanowisko ds. obsługi pracodawców zatrudniających cudzoziemców.Wszystkich pracodawców zainteresowanych rejestracją „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy” lub pozyskaniem „Informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych…” zapraszamy  do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie - pok. 103 na parterze.Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.02.2017 r. obowiązywać będą „Zasady postępowania przy rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”.

Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej www.puptczew.pl w zakładce "Dla pracodawców i przedsiębiorców".

PRACODAWCO!!! Wniosek o rejestrację „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi” możesz złożyć w szybki sposób poprzez portal www.praca.gov.plBEZPŁATNE PRZEJAZDY

 

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

 

Wytworzył:
Wiesława Bettker
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2009-12-29 10:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2017-12-12 11:07:27)
 
 
ilość odwiedzin: 2535325

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X