Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Wtorek 31.03.2015

INFORMACJE

 

a

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

 

do korzystania z naszej strony internetowej

 

 dostępnej pod adresem:

 

www.puptczew.pl

 


 a

 

KOMUNIKAT

 

 logo

 

Informujemy, że oddana została do Państwa dyspozycji aplikacja umożliwiająca REJESTRACJĘ PRZEZ INTERNET certyfikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 


  a

 

 

Otwarcie stanowiska komputerowego umożliwiającego

Rejestrację przez Internet

 

Informuję, że do dyspozycji klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie zostało oddane stanowisko komputerowe. Sprzęt ten jest przeznaczony do internetowej rejestracji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działanie to ma na celu zachęcenie klientów PUP do korzystania z usługi Rejestracji przez Internet oraz usprawnienie działalności urzędu w obszarze obsługi klientów.

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 


a

 

 

 

Informuję, że od dnia 01.04.2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie utworzony został w celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP  - Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Punkt Potwierdzania Profili znajduje się w siedzibie

 Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie:

I piętro - pokoje:  208, 212.

                                          

   Obsługa klientów:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:00.

 

Logo

 

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 27.03.2015 r.

 

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z realizacją Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca”, uruchomiony zostaje nabór wniosków dotyczących:

 

1. staży:

  • dla osób bezrobotnych nie posiadających doświadczenia zawodowego
  • liczba miejsc - 17
  • czas trwania stażu  - do 6 miesięcy

 

2. prac interwencyjnych:

  • dla osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez wykształcenia średniego, bez doświadczenia zawodowego oraz absolwentów
  • liczba miejsc - 30
  • czas trwania refundacji  - 6 miesięcy
  • kwota refundacji - 830 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.

 

Przy wyborze organizatora stażu urząd będzie kierował się w szczególności:

· deklaracją zatrudnienia po odbytym stażu (min. 3 m-ce),

· jakością i zakresem proponowanego programu stażu,

· dotychczasową współpracą wnioskodawcy z urzędem.

 

Jednocześnie informuję, że nabór wniosków zostanie zakończony w przypadku przekroczenia 150% dostępnych środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych form wsparcia.

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 19.03.2015 r.

 

 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 oraz złożenia w terminie od 19.03.2015 r. stosownego wniosku.

 

 


a

 

Tczew, dnia 26.02.2015 r.

 

 

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH 

Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO

- II kwartał 2015 r.  

 


a

 

Tczew, dnia 11.02.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem 12.02.2015 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji staży dla osób bezrobotnych.

 

Według stanu na dzień 10.02.2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski znacznie przekraczające limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2015 r.

 

W przypadku pozyskania dodatkowych środków ogłoszony zostanie nowy termin przyjmowania wniosków.

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


a

 

Tczew, dnia 11.02.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 25 roku życia współfinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

 

Przewiduje się, iż wsparciem zostanie objętych ogółem 28 osób bezrobotnych, które będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

 

- bonów stażowych -20 osób,

- bonów szkoleniowych - 8 osób.

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne oraz pracodawców do zapoznania się z warunkami realizacji powyższych form. Obowiązujące wzory druków oraz niezbędne informacje dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 


a

 

Tczew, dnia 27.01.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej przyznania środków Funduszu Pracy na 2015 rok na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz pozytywnym zaopiniowaniem podziału tych środków przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Tczewie z dniem 27.01.2015 r. uruchamia się nabór wniosków dotyczących w szczególności:

 

• staży,

 

• szkoleń indywidualnych,

 

szkoleń grupowych - zapisy wg zamieszczonego w planie szkoleń na 2015 r. harmonogramu,

 

• jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 

• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

 

• prac interwencyjnych,

 

• dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia.

 

Realizacja pozostałych formy wsparcia odbywała się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

 

Z uwagi na racjonalizację wydatków środków publicznych realizacja programów rynku pracy opierała się będzie na „Zasadach realizacji programów rynku pracy w 2015 r.”

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 


 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 


a

 

Tczew, dnia 17.12.2014 r.

 

INFORMACJA:

 

 

Rządowy Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

  logo

 

BEZPŁATNE PRZEJAZDY

 

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Czytaj całość ...


  

Wytworzył:
Wiesława Bettker
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2009-12-29 10:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2015-03-27 08:37:47)
DRUKUJ Drukuj   
Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP | Wersja 2.5.10(12.04.2013)

ilość odwiedzin: 1910487