Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Czwartek 26.11.2015

zaawansowane

INFORMACJE

Logo Powiatowego Urzędu Pracy

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do korzystania z naszej strony internetowej

 dostępnej pod adresem:

www.puptczew.pl


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 19.11.2015 r.

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie uprzejmie informuje,
że w związku z przypadającym Świętem Bożego Narodzenia
w dzień wolny od pracy (26 grudnia 2015 r. - sobota)
dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy
w miesiącu grudniu 2015 r., 

DZIEŃ 24 GRUDNIA 2015 r. - (CZWARTEK)

BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY

DLA PRACOWNIKÓW

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE

 

Podstawa prawna:  Zarządzenie Nr 39/14 z 30.12.2014 r. w zw. z art. 130 §2 Kodeksu Pracy

 

         Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


 Logo Powiatowego Urzędu Pracy

 

Usługi elektroniczne rynku pracy

 Logo

 

Informujemy, że oddana została do Państwa dyspozycji aplikacja umożliwiająca REJESTRACJĘ PRZEZ INTERNET certyfikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


  Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Otwarcie stanowiska komputerowego umożliwiającego

Rejestrację przez Internet

 

Informuję, że do dyspozycji klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie zostało oddane stanowisko komputerowe. Sprzęt ten jest przeznaczony do internetowej rejestracji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działanie to ma na celu zachęcenie klientów PUP do korzystania z usługi Rejestracji przez Internet oraz usprawnienie działalności urzędu w obszarze obsługi klientów.

 Logo Powiatowego Urzędu Pracy

 

Informuję, że od dnia 01.04.2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie utworzony został w celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP  - Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Punkt Potwierdzania Profili znajduje się w siedzibie

 Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie:

I piętro - pokoje:  208, 212.

                                          

   Obsługa klientów:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:00.

 

Logo profilu zaufanego

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 23.10.2015 r.

 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 oraz złożenia w terminie od 26.10.2015 r. stosownego wniosku.

 


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 23.10.2015 r.

KOMUNIKAT

Informuję, że z dniem 26.10.2015 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących:

 • organizacji staży,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim” oraz ze środków „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Według stanu na dzień 23.10.2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia.

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 08.09.2015 r.

KOMUNIKAT

W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 5 - Zatrudnienie, Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałanie 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. Staże - nabór wniosków od 09.09.2015 r. (zaplanowano realizację 23 staży trwających do 6 m-cy),

2. Szkolenia indywidualne - nabór wniosków od 09.09.2015 r.,

3. Szkolenia grupowe - przyjmowanie ankiet od 09.09.2015 r.  do 23 września 2015 r.

 • Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie transportu drogowego,
 • Bukieciarz - florysta,
 • Specjalista ds. kadr i płac,
 • Podstawy obsługi komputera z treningiem skuteczności osobistej,
 • Nowoczesny pracownik małej gastronomi.

4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dla 20 osób bezrobotnych,

5. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nabór wniosków rozpoczęto od 07.09.2015 r. (osoby, które uzyskają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przed zawarciem umowy będą zobowiązane do odbycia w ramach niniejszego projektu szkolenia z zakresu ABC małej przedsiębiorczości).

Wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższe formy wsparcia.

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do 153 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Tczewie, dla których ustalono I lub II profil pomocy, oraz spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • posiadają niskie kwalifikacje, tj. maksymalnie wykształcenie średnie,
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • pozostają długotrwale bezrobotne.

Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim” zostaną zorganizowane zgodnie z  zasadami określonymi w jego dokumentacji oraz zasadami realizacji programów rynku pracy przyjętymi w 2015 r.

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 04.09.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W związku z różnymi źródłami finansowania tej formy pomocy, tj.: rezerw Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego oraz wymogami związanymi z realizacją ww. programów narzuconymi przez Instytucje Zarządzające wsparcie w ramach powyższego naboru mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy są osobami bezrobotnymi:

 1.  w wieku 18-29 lat - bez pracy, zarejestrowanymi w PUP w Tczewie, dla których ustalono I lub II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu, zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020
 2. powyżej 50 roku życia, dla których ustalono I lub II profil pomocy,
 3. powyżej 30 roku życia, dla których ustalono I lub II profil pomocy oraz spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:
 • posiadają niskie kwalifikacje, tj. maksymalnie wykształcenie średnie,
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • pozostają długotrwale bezrobotne.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 04.09.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem dzisiejszym wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Według stanu na dzień 03.09.2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2015 r.   

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 28.08.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem dzisiejszym wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W przypadku pozyskania dodatkowych środków ogłoszony zostanie nowy termin przyjmowania wniosków.  

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 28.08.2015 r.

 

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH 

Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO

- IV kwartał 2015 r.  

 


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 11.08.2015 r.

KOMUNIKAT

 

 

Informuję, że z dniem 11.08.2015 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji prac interwencyjnych w ramach środków "rezerwy ministra"  i Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca”.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków ogłoszony zostanie nowy termin przyjmowania wniosków.                

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

 

 

Tczew, dnia 24.07.2015 r.

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem 24.07.2015 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonej dla osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia.

Według stanu na dzień 23.07.2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków „rezerwy” przeznaczonych na tę formę wsparcia.

Jednocześnie przypominam, że przyjmowane są wnioski dotyczące dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.      

 

Marcin Listewnik

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 25.06.2015 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z pozyskaniem środków rezerwy Funduszu Pracy od dnia 29 czerwca 2015 r. uruchomiony zostaje nabór wniosków dotyczących:

 • przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych od 30 roku życia.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 25.06.2015 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w ramach pozyskanych dodatkowych środków Funduszu Pracy planowane jest zorganizowanie poniższych szkoleń dla osób bezrobotnych:

 • spawacz metodą MAG 136/138 - dla 8 osób bezrobotnych (w wieku 30-50 lat),
 • operator koparko-ładowarki kl. III - dla 8 osób bezrobotnych (w wieku 30-50 lat),
 • operator maszyn sterowanych numerycznie CNC - dla 10 osób bezrobotnych (5 bez wykształcenia średniego, 5 absolwentów).

Ankiety od potencjalnych uczestników szkoleń przyjmowane będą przez doradców klienta w okresie od 1 do 24 lipca 2015 r.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 19.06.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem 19.06.2015 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Według stanu na dzień 18.06.2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia.    

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

 

Tczew, dnia 08.06.2015 r.

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem 08.06.2015 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy.

Według stanu na dzień 05.06.2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2015 r.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków ogłoszony zostanie nowy termin przyjmowania wniosków.

 

 

Marcin Listewnik

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 08.05.2015 r.

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie pozyskał  z rezerwy ministra dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na:

 • dofinansowanie wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • prace interwencyjne dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Z uwagi na ograniczone podstawowe środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem realizacja powyższych form wsparcia odbywała się będzie wyłącznie ze środków Programu Regionalnego oraz ze środków rezerwy ministra.

Zapraszamy zainteresowanych pracodawców do zapoznania się z warunkami realizacji powyższych form. Obowiązujące wzory druków oraz niezbędne informacje dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

Ewa Uzdowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 08.05.2015 r.

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem 08.05.2015 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy.

Według stanu na dzień 07.05.2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski przekraczające limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2015 r.

Jednocześnie przypominam, że przyjmowane są wnioski dotyczące dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 22.04.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie tczewskim (I)”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach
Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
- projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

 1. Staże - nabór wniosków od 23.04.2015 r. (zaplanowano realizację 134 staży trwających do 6 m-cy oraz 41 staży trwających do 9 m-cy),
 2. Szkolenia - nabór wniosków na szkolenia indywidualne od 23.04.2015 r.,
 3. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nabór wniosków od 23.04.2015 r. (osoby, które uzyskają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przed zawarciem umowy będą zobowiązane do odbycia w ramach niniejszego projektu szkolenia z zakresu ABC małej przedsiębiorczości).
   

Wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższe formy wsparcia.

 

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do 220 osób bezrobotnych w wieku 18 - 29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Tczewie, dla których ustalono I lub II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu, zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020.

 

Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (I)” zostaną zorganizowane zgodnie z  zasadami określonymi w jego dokumentacji oraz zasadami realizacji programów rynku pracy przyjętymi w 2015 r.

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

 

Logo Unia Europejska


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 16.04.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem 15.04.2015 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji staży dla osób bezrobotnych w ramach Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego – Region, Gospodarka i Praca”.

 

W przypadku pozyskania dodatkowych środków ogłoszony zostanie nowy termin przyjmowania wniosków.

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 02.04.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że Rada Powiatu Tczewskiego podjęła Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie dysponuje środkami PFRON przeznaczonymi na:

 1. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (między innymi szkolenia, staże) na rzecz osób niepełnosprawnych - poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,
 2. udzielanie osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do składania wniosków na powyższe formy wsparcia.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 27.03.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z realizacją Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca”, uruchomiony zostaje nabór wniosków dotyczących:

1. staży:

 • dla osób bezrobotnych nie posiadających doświadczenia zawodowego
 • liczba miejsc - 17
 • czas trwania stażu  - do 6 miesięcy

2. prac interwencyjnych:

 • dla osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez wykształcenia średniego, bez doświadczenia zawodowego oraz absolwentów
 • liczba miejsc - 30
 • czas trwania refundacji  - 6 miesięcy
 • kwota refundacji - 830 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.

Przy wyborze organizatora stażu urząd będzie kierował się w szczególności:

· deklaracją zatrudnienia po odbytym stażu (min. 3 m-ce),

· jakością i zakresem proponowanego programu stażu,

· dotychczasową współpracą wnioskodawcy z urzędem.

 

Jednocześnie informuję, że nabór wniosków zostanie zakończony w przypadku przekroczenia 150% dostępnych środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych form wsparcia.

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 19.03.2015 r.

 

 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 oraz złożenia w terminie od 19.03.2015 r. stosownego wniosku.

 


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 11.02.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem 12.02.2015 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji staży dla osób bezrobotnych.

 

Według stanu na dzień 10.02.2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęły wnioski znacznie przekraczające limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na tę formę wsparcia w 2015 r.

 

W przypadku pozyskania dodatkowych środków ogłoszony zostanie nowy termin przyjmowania wniosków.

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 11.02.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 25 roku życia współfinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Przewiduje się, iż wsparciem zostanie objętych ogółem 28 osób bezrobotnych, które będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

- bonów stażowych - 20 osób,

- bonów szkoleniowych - 8 osób.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne oraz pracodawców do zapoznania się z warunkami realizacji powyższych form. Obowiązujące wzory druków oraz niezbędne informacje dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 

Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 27.01.2015 r.

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej przyznania środków Funduszu Pracy na 2015 rok na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz pozytywnym zaopiniowaniem podziału tych środków przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Tczewie z dniem 27.01.2015 r. uruchamia się nabór wniosków dotyczących w szczególności:

• staży,

• szkoleń indywidualnych,

szkoleń grupowych - zapisy wg zamieszczonego w planie szkoleń na 2015 r. harmonogramu,

• jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

• prac interwencyjnych,

• dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia.

Realizacja pozostałych formy wsparcia odbywała się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Z uwagi na racjonalizację wydatków środków publicznych realizacja programów rynku pracy opierała się będzie na „Zasadach realizacji programów rynku pracy w 2015 r.”

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 


Ewa Uzdowska

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie


Logo Powiatowego Urzędu Pracy

Tczew, dnia 17.12.2014 r.

 

INFORMACJA:

 

Rządowy Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" Logo Powiatowego Urzędu Pracy

BEZPŁATNE PRZEJAZDY

 

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Czytaj całość ...


  

Wytworzył:
Wiesława Bettker
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2009-12-29 10:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2015-11-20 09:37:15)
 
 

ilość odwiedzin: 2077726

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X