☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Piątek 05.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DEKLARACJA dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.

Data publikacji strony internetowej: 2005-08-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
 • dokumenty opublikowane przed: 2020-09-23 otwierają się w oknach popup.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Gruca,e-mail: gdtc@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 531-32-13.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

 

Dostępność architektoniczna:

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku urzędu pozbawione jest jakichkolwiek barier architektonicznych w postaci progów lub schodów. Do wejścia prowadzi oświetlony chodnik z kostki brukowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek urzędu posiada dwie kondygnacje. Przy wejściu głównym znajduję się winda oraz schody. Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Korytarze prowadzące do pomieszczeń dla klientów są przestronne. Na parterze znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma zainstalowanego systemu informacji głosowej oraz pętli indukcyjnej. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille'a, powiększonych napisów i znaków dla osób słabowidzących i niewidomych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking z dwoma wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, obok których znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich łączący się z chodnikiem prowadzącym do wejścia głównego budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Po budynku mogą się poruszać osoby w towarzystwie psa asystującego lub przewodnika. Pies musi być wyposażony w uprząż oraz osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne:

Serwis BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie możliwy jest poprzez:
 • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, ul. Aleja Solidarności 14A, 83-110 Tczew;
 • wysłanie e-maila na adres: gdtc@praca.gov.pl;
 • wysłanie faksu na nr 58 531-79-97; 
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 58 531-32-13; 
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

 

Wytworzył:
Ewa Uzdowska
(2013-04-19)
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2015-08-05 14:39:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2021-03-03 07:16:47)
 
 
liczba odwiedzin: 3287444

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X