☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Piątek 05.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Instrukcja kancelaryjna

 

 
TERMINY ZAŁATWIANIA SPRAW
 
 
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 
 
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 
Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
a
 
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym j.w. organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
a
  
Na niezałatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.
Wytworzył:
Ewa Uzdowska
(2005-10-06)
Udostępnił:
Rafał Schoeneck
(2005-10-06 13:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2020-03-11 09:34:13)
 
 
liczba odwiedzin: 3287506

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X