Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Piątek 24.03.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do korzystania z naszej strony internetowej

 dostępnej pod adresem:

www.puptczew.pl


 

Usługi elektroniczne rynku pracy

 Wnioski elektroniczne

Informujemy, że oddana została do Państwa dyspozycji aplikacja umożliwiająca REJESTRACJĘ PRZEZ INTERNET certyfikowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie utworzony jest w celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP  - Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Punkt Potwierdzania Profili znajduje się w siedzibie

 Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie:

I piętro - pokoje:  208, 212, 213.

                                          

   Obsługa klientów:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:00.


 

Tczew, dnia 24.03.2017 r.

 

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH Z ZAKRESU PORADNICTWA GRUPOWEGO

- II kwartał 2017 r. 

 
Tczew, dnia 25.01.2017 r.

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że z dniem 30.01.2017 r. uruchamia nabór wniosków dotyczących w szczególności:

 • staży,

 • szkoleń indywidualnych,

 • szkoleń grupowych - zapisy wg zamieszczonych w planach szkoleń harmonogramów,

 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”,

 • prac interwencyjnych,

 • dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia.

Realizacja pozostałych formy wsparcia odbywała się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Z uwagi na racjonalizację wydatków środków publicznych realizacja programów rynku pracy opierała się będzie na „Zasadach realizacji programów rynku pracy w 2017 r.”

Realizacja form wsparcia w roku 2017 nastąpi ze środków:

 • Funduszu Pracy,

 • Programu Regionalnego,

 • w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

 • w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

zgodnie z przyjętymi założeniami do poszczególnych projektów.

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 25.01.2017 r.

 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 oraz złożenia w terminie 30.01.2017 - 10.02.2017 r. stosownego wniosku.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie pozyskał środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego które mogą być przeznaczone na:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie tczewskim lub województwie pomorskim zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wykaz tych zawodów został opracowany na podstawie przeprowadzonego badania ekspertów „Barometr zawodów”. Dla powiatu tczewskiego ustalono deficyt w 70 zawodach. Szczegółowa lista zawodów deficytowych znajduje się na stronie: www.barometrzawodow.pl

Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym pracowników zgodnie z ww. priorytetami zapraszamy do złożenia stosownego wniosku.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie starosta uwzględnia:

 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy
 • koszty usługi wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku
 • posiadanie przez realizatora usługi finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług
 • w przypadku kursów - posiadanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego
 • plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS
 • możliwości finansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku składanym przez pracodawcę, z uwzględnieniem limitów jakim dysponuje starosta.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.puptczew.pl oraz w siedzibie urzędu pok. 104 lub telefonicznie 58/ 532 82 72 wew. 305.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska 

Tczew, dnia 11.01.2017 r.

Ważna informacja dla Pracodawców zatrudniających Cudzoziemców 

Tczew, dnia 02.12.2016 r.

 

Ważna informacja dla Pracodawców zatrudniających Cudzoziemców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w związku z toczącymi się pracami na projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w kontekście pojawiających się doniesień medialnych na temat wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom, uprzejmie informujemy, że planowane zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców wejdą w życie najwcześniej w dniu 1 kwietnia 2017 r. Planuje się natomiast by zasadnicze zmiany dotyczące tzw. procedury „oświadczeniowej” zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,8427,wazne-terminy-dla-pracodawcow-zatrudniajacych-cudzoziemcow.html

 BEZPŁATNE PRZEJAZDY

 

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Czytaj całość ...

 

Wytworzył:
Wiesława Bettker
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2009-12-29 10:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2017-03-24 08:04:26)
 
 
ilość odwiedzin: 2405495

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X