Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Środa 26.04.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

do korzystania z naszej strony internetowej

 dostępnej pod adresem:

www.puptczew.pl


 

Usługi elektroniczne rynku pracy

 Wnioski elektroniczne

Informujemy, że oddana została do Państwa dyspozycji aplikacja umożliwiająca REJESTRACJĘ PRZEZ INTERNET certyfikowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie utworzony jest w celu potwierdzenia, przedłużenia lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP  - Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Punkt Potwierdzania Profili znajduje się w siedzibie

 Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie:

I piętro - pokoje:  208, 212, 213.

                                          

   Obsługa klientów:  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 -14:00.

 


Tczew, dnia 12.04.2017

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w roku 2017 dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonymi na:

 1. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy (między innymi szkolenia, staże, prace interwencyjne) na rzecz osób niepełnosprawnych - poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,
 2. udzielanie osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 3. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Zapraszamy zainteresowane osoby do składania wniosków na powyższe formy wsparcia.

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 06.04.2017

INFORMACJA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie pozyskał z rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe środki finansowe na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którego celem będzie likwidacja widocznych na rynku pracy luk kompetencyjnych, związanych z brakiem specjalistów m.in. przemysłu: spożywczego, maszynowego, motoryzacyjnego, IT oraz medycyny i opieki długoterminowej.

 

W ramach PROGRAMU
realizowane będą szkolenia dla 16 osób bezrobotnych
zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie.

 

Zadania realizowane w ramach Programu przyczynią się do zaktywizowania
16 osób bezrobotnych.

Przewidywane efekty realizacji Programu to podjęcie zatrudnienia przez 8 osób

Okres realizacji Programu:

marzec 2017 r. - grudzień 2017 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w Programie mogą uzyskać szczegółowe informacje u swojego doradcy klienta.

Program współfinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy

 


Tczew, dnia 24.03.2017 r.

 

 INFORMACJA 

O PLANOWANYCH ZAJĘCIACH Z ZAKRESU PORADNICTWA GRUPOWEGO

- II kwartał 2017 r. 

 
Tczew, dnia 25.01.2017 r.

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje, że z dniem 30.01.2017 r. uruchamia nabór wniosków dotyczących w szczególności:

 • staży,

 • szkoleń indywidualnych,

 • szkoleń grupowych - zapisy wg zamieszczonych w planach szkoleń harmonogramów,

 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III”,

 • prac interwencyjnych,

 • dofinansowania wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia.

Realizacja pozostałych formy wsparcia odbywała się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Z uwagi na racjonalizację wydatków środków publicznych realizacja programów rynku pracy opierała się będzie na „Zasadach realizacji programów rynku pracy w 2017 r.”

Realizacja form wsparcia w roku 2017 nastąpi ze środków:

 • Funduszu Pracy,

 • Programu Regionalnego,

 • w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

 • w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

zgodnie z przyjętymi założeniami do poszczególnych projektów.

 

Obowiązujące wzory druków oraz zasady dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.puptczew.pl.

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska


Tczew, dnia 25.01.2017 r.

 

Z A P R A S Z A M Y    P R A C O D A W C Ó W

zainteresowanych kształceniem pracowników i pracodawcy

do zapoznania się z możliwościami finansowania kosztów takiego kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 oraz złożenia w terminie 30.01.2017 - 10.02.2017 r. stosownego wniosku.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie pozyskał środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego które mogą być przeznaczone na:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie tczewskim lub województwie pomorskim zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wykaz tych zawodów został opracowany na podstawie przeprowadzonego badania ekspertów „Barometr zawodów”. Dla powiatu tczewskiego ustalono deficyt w 70 zawodach. Szczegółowa lista zawodów deficytowych znajduje się na stronie: www.barometrzawodow.pl

Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym pracowników zgodnie z ww. priorytetami zapraszamy do złożenia stosownego wniosku.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie starosta uwzględnia:

 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy
 • koszty usługi wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku
 • posiadanie przez realizatora usługi finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług
 • w przypadku kursów - posiadanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego
 • plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS
 • możliwości finansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku składanym przez pracodawcę, z uwzględnieniem limitów jakim dysponuje starosta.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.puptczew.pl oraz w siedzibie urzędu pok. 104 lub telefonicznie 58/ 532 82 72 wew. 305.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie

Ewa Uzdowska 

Tczew, dnia 11.01.2017 r.

 

Ważna informacja dla Pracodawców zatrudniających Cudzoziemców

Informujemy, iż z uwagi na znaczny wzrost zainteresowania tematyką zatrudniania cudzoziemców z dniem 01.02.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie zostanie utworzone stanowisko ds. obsługi pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
Wszystkich pracodawców zainteresowanych rejestracją „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy” lub pozyskaniem „Informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych …” zapraszamy  do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie - pok. 103 na parterze.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.02.2017 r. obowiązywać będą „Zasady postępowania przy rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”. Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej www.puptczew.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”.

PRACODAWCO!!!
Wniosek o rejestrację „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi” możesz złożyć w szybki sposób poprzez portal www.praca.gov.plBEZPŁATNE PRZEJAZDY

 

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Czytaj całość ...

 

Wytworzył:
Wiesława Bettker
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2009-12-29 10:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2017-04-18 13:30:13)
 
 
ilość odwiedzin: 2427431

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X