Informacja

  • Usługi elektroniczne dla pracodawców

Zgłoszenie oferty pracy

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom

  • Usługi elektroniczne dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Rejestracja przez internet

Uzupełnienie załączników do rejestracji

Przelewy świadczenia na konto

Zgłoszenie podjęcia pracy

Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej

Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy zw względu na nowe miejsce zamieszkania

Zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia

Wytworzył:
Wiesława Bettker
(2017-03-17)
Udostępnił:
Wiesława Bettker
(2015-09-23 11:11:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesława Bettker
(2017-11-17 14:33:13)